ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲಾ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ತಯಾರಕರು - ಸ್ರೆಸ್ಕಿ
ಟಾಪ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್